CURSUS ALGEMEEN

Klachten en opmerkingen, betrekking hebbend op de door u te volgen cursus, ontvangen wij gaarne zo spoedig mogelijk op ons kantoor.

Waar mogelijk zal met uw opmerkingen rekening worden gehouden, hetzij tijdens de lopende cursus, hetzij bij de indeling voor het nieuwe cursusjaar.